SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH
Solmsstrasse 83
D-60486 Frankfurt am Main

Téléphone: +49 (0) 69 979 898-38 
Internet: www.secb.de
Contact: customer-services.secb@six-group.com

Président du Conseil d'Administration:
Dieter Gördten

Directeur Général:
Dr. Franz Siener-Kirsch
Erdal Konak

L'autorité du surveillance responsable:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Registre du commerce:
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 46 118
Ust-ID-Nummer: DE 197498153
Bankleitzahl: 524 207 00
BIC-Code/SWIFT-Code: SECGDEFFXXX